7 ขั้นตอน การตรวจสอบระบบควบคุม

Why inspection need? ทำไม ต้องทำการตรวจสอบ
"การแข่งขันทางธุรกิจ"
ปัจจุบัน คุณภาพของสินค้าและวัตถุดิบ เป็นปัจจัยสำคัญที่ ผู้บริโภคคำนึงถึงเป็นลำดับต้นๆ พอๆกับราคาสินค้า มาตราฐานต่างในกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็น ISO หรือ HACCP จึงมีส่วนสำคัญต่อผู้ผลิต การควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการผลิต จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
Why CI-7?
สภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิต อุณหภูมิ ความชื้น ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อตัว product ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ในห้องผลิต หรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ไม่เคยหยุดการทำงานเป็นเวลา 1 ปีหรือมากกว่านั้น การละเลย การตรวจสอบ ทำให้อายุการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์ ลดลง หรือ เสียหาย กระทบต่อชื่อเสียงและ ความเชื่อมั่นของ brand
Technology
(GPt System) GPS Record tracking เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ CI-7 นำใช้ในการตรวจสอบ บันทึกค่า environment แบบ Real time เพื่อนำค่ามาทำการวิเคราะห์
Customer Benefit
ป้องกันปัญหาที่จะเกิด ล่วงหน้า จากความคลาดเคลื่อนของระบบควบคุมสภาพแวดล้อม

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments